Rangi Kipa

Blue Staron Hei Tiki - Rangi Kipa

Rangi Kipa - Blue Staron Hei Tiki

A beautiful blue Hei Tiki by Rangi Kipa. A white pattern lays on top.

Size is approximately 80 x 50 x 10mm.