Rangi Kipa

Rangi Kipa - White Flecked Corian Hei Tiki

A white flecked Corian Hei Tiki by Rangi Kipa.

Size is approximately 80 x 50 x 10 mm.