Rangi Kipa

White Flecked Corian Hei Tiki - Rangi Kipa

A white flecked Corian Hei Tiki by Rangi Kipa.

Size is approximately 80 x 50 x 10 mm.


Read more about Rangi Kipa here